BIBELKURS


Bibelen - Guds Ord?

«Skriften er Guds inspirerte ord, evangeliets trofaste vitnesbyrd og den sanne og nøyaktige gjengivelsen av Guds åpenbaring til mennesket. I denne henseende er Den hellige skrift ufeilbarlig og grunnleggende for Kirken i alle lære- og livsspørsmål ”(2. Tim 3,15-17; 2. Peter 1,20-21; Johannes 17,17). Forfatteren av Hebreerbrevet sier dette om måten Gud har talt på gjennom århundrene av menneskelig eksistens: Les mer ➜

Hvordan er Gud?

I følge Skriftens vitnesbyrd er Gud et guddommelig vesen i tre evige, identiske men forskjellige personer - Fader, Sønn og Hellig Ånd. Han er den eneste sanne Gud, evig, uforanderlig, allmektig, allvitende, allestedsnærværende. Han er skaperen av himmel og jord, opprettholder av universet og kilde til frelse for mennesket. Selv om han er transcendent, handler Gud direkte og personlig på mennesker. Gud er kjærlighet og uendelig godhet (Mark 12,29; 1. Timoteus 1,17; ... Les mer ➜

Hvem er Jesus Kristus?

Gud Sønnen er den andre personen i Guddommen, født for evig av Faderen. Han er Faderens Ord og bilde – gjennom ham og for ham skapte Gud alle ting. Han ble sendt av Faderen som Jesus Kristus, Gud, åpenbart i kjødet, for å gjøre oss i stand til å oppnå frelse. Han ble unnfanget av Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria - han var fullstendig Gud og fullt menneskelig, og kombinerte to naturer i en person. Han, Guds Sønn og Herre over... Les mer ➜

Hva er Jesu Kristi budskap?

Evangeliet er det gode budskap om frelse gjennom Guds nåde gjennom troen på Jesus Kristus. Det er budskapet om at Kristus døde for våre synder, at han ble begravet, ifølge Skriften, ble oppreist på den tredje dagen, og så viste seg for sine disipler. Evangeliet er de gode nyhetene om at vi kan komme inn i Guds rike gjennom Jesu Kristi frelsesverk (1. Korinterbrev 15,1-5; Apostlenes gjerninger 5,31; Lukas 24,46-48; John 3,16; Matteus 28,19-20; Merke… Les mer ➜

Hvem eller hva er den Hellige Ånd?

Den Hellige Ånd er den tredje person i Guddommen og går evig fra Faderen gjennom Sønnen. Han er Trøsteren lovet av Jesus Kristus, som Gud sendte til alle troende. Den Hellige Ånd bor i oss, forener oss med Faderen og Sønnen og forvandler oss gjennom omvendelse og helliggjørelse, og tilpasser oss til Kristi bilde gjennom konstant fornyelse. Den Hellige Ånd er kilden til inspirasjon og profeti i Bibelen og kilden til enhet og fellesskap i Kirken. Han… Les mer ➜

Hva er synd?

Synd er lovløshet, en tilstand av opprør mot Gud. Siden synden kom inn i verden gjennom Adam og Eva, har mennesket vært under syndens åk – et åk som bare kan fjernes ved Guds nåde gjennom Jesus Kristus. Menneskehetens syndige tilstand gjenspeiles i tendensen til å sette seg selv og sine egne interesser over Gud og hans vilje. Synd fører til fremmedgjøring fra Gud og til lidelse og død. Fordi alle mennesker er syndere, trenger de... Les mer ➜

Hva er dåpen?

Vanndåp – et tegn på den troendes omvendelse, et tegn på at han tar imot Jesus Kristus som Herre og Frelser – er deltakelse i Jesu Kristi død og oppstandelse. Å bli døpt "med Den Hellige Ånd og med ild" refererer til Den Hellige Ånds fornyende og rensende arbeid. The Worldwide Church of God praktiserer dåp ved nedsenking (Matteus 28,19; Apostlenes gjerninger 2,38; romerne 6,4-5; Luke 3,16; 1. Kor 12,13; 1. Peter 1,3-9; Matthew 3,16). Kvelden før hans… Les mer ➜

Hva er kirken?

Kirken, Kristi legeme, er fellesskapet av alle som tror på Jesus Kristus og i hvem Den Hellige Ånd bor. Kirken har i oppdrag å forkynne evangeliet, lære alt som Kristus befaler å bli døpt, og å fø flokken. I oppfyllelsen av dette oppdraget tar Kirken, ledet av Den Hellige Ånd, Bibelen som rettesnor og er konstant orientert mot Jesus Kristus, hennes levende hode (1. Kor 12,13; Rom 8,9; Matteus 28,19-20; Col 1,18; Eph 1,22). Kirken som… Les mer ➜

Hvem eller hva er Satan?

Engler er skapte åndevesener. Du er utstyrt med fri vilje. De hellige englene tjener Gud som sendebud og agenter, er underdanige ånder for dem som skal oppnå frelse, og vil følge Kristus når han kommer tilbake. De ulydige englene kalles demoner, onde ånder og urene ånder (Hebr 1,14; Rev. 1,1; 22,6; Matteus 25,31; 2. Petr 2,4; merke 1,23; Mt 10,1). Satan er en fallen engel, leder av onde krefter i åndeverdenen. I Skriften blir han referert til... Les mer ➜

Hva er den nye pakt?

I sin grunnleggende form styrer en pakt et gjensidig forhold mellom Gud og menneskeheten på samme måte som en vanlig pakt eller avtale innebærer et forhold mellom to eller flere mennesker. Den nye pakt er i kraft fordi testatoren Jesus døde. Å forstå dette er avgjørende for den troende fordi forsoningen vi har mottatt kun er gjennom "Hans blod på korset," blodet fra den nye pakt, Jesu blod, ... Les mer ➜

Hva er tilbedelse?

Tilbedelse er den guddommelig skapte respons på Guds herlighet. Den er motivert av guddommelig kjærlighet og oppstår fra guddommelig selvåpenbaring til hans skapelse. I tilbedelsen går den troende i kommunikasjon med Gud Faderen gjennom Jesus Kristus, formidlet av Den Hellige Ånd. Tilbedelse betyr også at vi ydmykt og med glede gir Gud prioritet i alle ting. Det uttrykker seg i holdninger og handlinger som: bønn, lovprisning, feiring,... Les mer ➜

Hva er den store misjonskommandoen?

Evangeliet er det gode budskap om frelse gjennom Guds nåde gjennom troen på Jesus Kristus. Det er budskapet om at Kristus døde for våre synder, at han ble begravet, ifølge Skriften, ble oppreist på den tredje dagen, og så viste seg for sine disipler. Evangeliet er de gode nyhetene om at vi kan komme inn i Guds rike gjennom Jesu Kristi frelsesverk (1. Kor 15,1-5; Handlinger 5,31; Lukas 24,46-48; John 3,16; Matteus 28,19-20; merke 1,14-15; Handlinger 8,12; 28,30-31). De… Les mer ➜